Scott Gilmour

  • Grey LinkedIn Icon

Chairman

strategic direction

Greg Golden

  • Grey LinkedIn Icon

Advisor

text text

Rae DeVito

  • Grey LinkedIn Icon

Advisor

text text

EdgyGeo, Inc. © 2020

  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon